Menu

Tag: przyczyny-transseksualizmu

Przyczyny transseksualizmu

#Przy­czy­ny trans­seksu­ali­zmu, ze wzglę­du na małą ilość badań poświę­coną temu zaga­dnie­niu, są nie do koń­ca pozna­ne. Nie zawsze da się wska­zać kon­kret­ną przy­czy­nę, ale są pewne zda­rze­nia, któ­re z dużym pra­wdo­podo­bień­stwem powo­dują trans­seksu­alizm.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół