Menu

Tag: pogrzeb

Pogrzeb i nagrobek osoby transseksualnej

Obe­cnie (od 15 wrze­śnia 2020 roku) Refor­mowa­ny Kościół Kato­lic­ki został zde­lega­lizo­wany, na wnio­sek Zbi­gnie­wa Zio­bry, wbrew zapi­som Kon­sty­tucji, o czym w mediach pra­wie się nie mówi. Gło­śno było w tym cza­sie jedy­nie o pró­bie odwo­łania RPO oraz uczy­nie­niu abor­cji z powo­dów medycz­nych – bez­pra­wną. Nikt pra­ktycz­nie nie pro­testo­wał prze­ciwko skre­śle­niu RKK z listy związ­ków wyzna­nio­wych.

W związ­ku z powyż­szym, aby mieć odpra­wio­ny #pogrzeb reli­gij­ny, pozo­sta­je jedy­nie zapi­sanie się do meto­dys­tów, bowiem w przy­pad­ku przy­nale­żno­ści do Refor­mowa­nego Kościo­ła Kato­lic­kie­go może nastą­pić pro­blem z pochó­wkiem (potrzeb­ny jest cmen­tarz), zaś RKK nie jest uzna­wany za wyzna­nie, ale obe­cnie od 15 wrze­śnia 2020 na równi z sekta­mi.

RPO uznał dzia­łanie Zbi­gnie­wa Zio­bry w tema­cie skre­śle­nia RKK z listy związ­ków wyzna­nio­wych za nie­kon­sty­tucyj­ne.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół