Menu

Tag: orchidektomia

Operacje oraz lista chirurgów

  1. Chi­rurg znie­czu­la pacjen­tkę poprzez poda­nie tzw. znie­czu­lenia miej­sco­wego. W rze­czy­wisto­ści jest to znie­czu­lenie pod­paję­czy­nówko­we. Możli­we jest wyko­nanie zabie­gu w nar­kozie (znie­czu­lenie ogól­ne), jednak u pacjen­tek bez ano­malii w zakre­sie budo­wy krę­gosłu­pa, jest to wybór zazwy­czaj znacz­nie bez­piecz­niej­szy.
  2. Chi­rurg ukła­da pacjen­tkę na sto­le ope­racyj­nym. W tym cza­sie zaczy­na też dzia­łać znie­czu­lenie. Nastę­pnie po dezyn­fek­cji obsza­ru ope­rowa­nego, doko­nuje cię­cia w obrę­bie moszny lub bli­sko pachwi­ny (patrz opi­sy doty­czą­ce prze­pro­wadze­nia ope­racji przez kon­kret­nych chi­rur­gów niżej).
  3. Chi­rurg wyła­nia naczy­nia krwio­nośne oraz nasie­nio­wód. Nastę­pnie chi­rurg podwią­zuje powró­zek nasien­ny oraz doko­nuje odcię­cia jądra wraz z czę­ścią powróz­ka nasien­nego. Po doko­naniu tej czyn­ności zakła­dany jest szew w miej­scu nacię­cia powłok cia­ła. W przy­pad­ku cię­cia w innym miej­scu niż na mosznie, może być wyma­gane zało­żenie dre­nu.
  4. Pacjen­tka jest obse­rwo­wana od nie­peł­nej doby do 2 dób (zale­żnie od tech­niki), po czym jest wypi­sywa­na do domu.

#Orchi­dekto­mia dopu­szczal­na jest w przy­pad­ku zdia­gno­zowa­nia trans­seksu­ali­zmu i inter­seksu­ali­zmu. Wystar­cza­jącym dowo­dem na to jest posia­danie w dowodzie oso­bistym wpi­su o byciu kobie­tą, doku­men­tacja z lecze­nia hor­monal­nego oraz zgo­da na wyko­nanie zabie­gu orchi­dekto­mii wraz z infor­macją o fakcie pozba­wie­nia pło­dno­ści w tra­kcie zabie­gu orchi­dekto­mii oraz stwie­rdze­niem pacjen­tki, że dobro pole­gają­ce na nie­zagro­żonym życiu w roli kobie­cej jest dobrem wyż­szym niż pło­dność. Nie popeł­nia też prze­stęp­stwa oso­ba usu­wają­ca gonady z powo­du nowo­two­rowe­go lub zagro­żenia nowo­two­rem (hor­mono­tera­pia sta­nowi takie zagro­żenie).

Mówi o tym wyją­tek zawa­rty w Kode­ksie Kar­nym.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół