Menu

Tag: opinia-psychologiczna

Diagnostyka transseksualizmu

#Opi­nia psy­cho­logicz­na jest koń­cowym eta­pem dia­gno­sty­ki. Na ostat­niej wizy­cie nie odby­wają się testy, może odbyć się jeszcze koń­cowa roz­mowa psy­cho­logicz­na oraz obse­rwa­cja. Na wizy­cie tej wrę­cza­na jest opi­nia i ta wizy­ta zazwy­czaj jest naj­droż­szą wizy­tą w cza­sie dia­gno­sty­ki psy­cho­logicz­nej. Opi­nia powin­na zawie­rać:

  • imię i nazwi­sko oso­by bada­nej (zgo­dne z dowo­dem oso­bistym),
  • datę urodze­nia lub PESEL oso­by bada­nej,
  • dla­cze­go bada­na oso­ba przy­szła na pier­wszą wizy­tę,
  • jaki środ­ki dia­gno­stycz­ne wyko­rzy­sta­no,
  • dane z wywia­du i ana­lizy życio­rysu emo­cjo­nal­nego (uwa­ga: psy­cho­log nie ma obo­wiąz­ku prze­pisy­wać sło­wo w sło­wo – może stre­ścić poda­ne infor­macje lub wyra­zić inny­mi sło­wami),
  • pod­sta­wowe wyni­ki z testów – jaką płeć psy­cho­logicz­ną wska­zują poszcze­gól­ne testy, czy wykry­to pro­ble­my natu­ry neuro­logicz­nej, czy nastą­piła mani­pula­cja odpo­wiedzia­mi (np. może być poda­ny wskaź­nik Goucha),
  • opis oso­bowo­ści i cech oso­by bada­nej, oraz jak prze­jawia się płcio­wość,
  • czy wykry­to inne zabu­rze­nia psy­chicz­ne – zabu­rze­nia lęko­we, depre­sję itp. (uwa­ga: nie wszys­tkie z nich dys­kwa­lifi­kują z kore­kty płci, ale część może wyma­gać psy­cho­tera­pii lub lecze­nia leka­mi psy­chia­trycz­nymi – czę­ste w przy­pad­ku lęków),
  • stwie­rdze­nie, że pro­ces kore­kty płci sta­nowi jedy­ne możli­we lecze­nie pozwa­lają­ce na nor­mal­ne życie.
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół