Menu

Tag: operacje-chirurgiczne

Leczenie osób transseksualnych

Lecze­nie ope­racyj­ne dzie­li się na:

  • odtwo­rze­nie zewnę­trznych narzą­dów płcio­wych,
  • femi­niza­cję twa­rzy (u kobiet) oraz ope­rację masku­lini­zacji twa­rzy (u męż­czyzn – nie­zwy­kle rzad­ko potrzeb­na),
  • inne ope­racje na cie­le (lipo­suk­cja, ope­racyj­ne roz­cią­ganie kości itp.).

#Ope­racje chi­rur­gicz­ne

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół