Menu

Tag: nienawisc

Homofobiczna furgonetka oraz protest w związku z Margot

Pod koniec czer­wca 2020, jeszcze przed kolej­nymi neo­‑wybo­rami pre­zydenc­kimi 2020, Mar­got – anar­chist­ce LGBT z kole­kty­wu «Stop Bzdu­rom» puści­ły nerwy, gdy widzia­ła bez­czyn­ność władz pol­skich, a wręcz pro­mowa­nie #nie­nawi­ści do LGBT przez posłów PiS oraz kan­dyda­ta na pre­zyden­ta. Posta­nowi­ła fur­gone­tkę wygła­sza­jącą homo­fobicz­ne hasła obe­drzeć z homo­fobicz­nej skó­ry. Zatrzy­mała wraz z «Anti­fą» fur­gone­tkę. Gru­pa powy­łamy­wała luster­ka, usu­nęła tabli­ce reje­stra­cyj­ne, zerwa­ła homo­fobicz­ne bane­ry, poma­lowa­ła szy­by i umie­ści­ła napis «Stop Bzdu­rom». Oprócz tego doszło do uży­cia siły wobec kie­rują­cego cię­żaró­wką.

Zacho­wania takie­go nie pochwa­lamy, jednak rozu­mie­my, że czyn­ności, któ­re były pro­wadzo­ne wcze­śniej oraz poczu­cie bez­silno­ści mogły dopro­wadzić do fru­stra­cji i naro­śnię­cia agre­sji. Oby­wate­le powin­ni wyko­rzy­stać wszys­tkie kra­jowe urzę­dy do wal­ki z nie­nawi­ścią (m.in. poli­cja, zgło­sze­nie aktu nie­nawi­ści do sądu, wnio­ski o dzia­łania do Rzecz­nika Praw Oby­watel­skich, zgło­sić apel lub skar­gę do podmio­tów euro­pej­skich – po zazna­cze­niu, że piszesz skar­gę lub apel – dosta­niesz nie­zbę­dne infor­macje i lin­ki jak daną spra­wę roz­wią­zać, prze­czy­taj tą infor­mację do koń­ca).

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół