Menu

Tag: narkoza

Operacje oraz lista chirurgów

Zwa­ne też histo­rycz­nie #nar­kozą. Pole­ga na poda­niu ane­ste­tyków naj­czę­ściej dro­gą wzie­wną i/lub dokre­wną. Poda­nie powo­duje zanik świa­domo­ści, czu­cia, zwio­tcze­nie mię­śni oraz zanik odru­chów obron­nych. Bardzo ważne jest więc pozo­sta­nie w dniu ope­racji całko­wicie na czczo i nie­przyj­mowa­nie nawet pły­nów. Dozwo­lone jest tyl­ko do 2 godzin przed znie­czu­leniem – przy­jąć leki i popić je mała ilo­ścią czy­stej wody.

Naj­czę­ściej sto­sowa­nym spo­sobem znie­czu­lenia ogól­nego jest znie­czu­lenie meto­dą wzie­wną i dożyl­ną jedno­cze­śnie, co pozwa­la zmniej­szyć dawki poda­wanych ane­ste­tyków.

W pier­wszej fazie nakła­dana jest maska bez rur­ki intu­bacyj­nej i przez 2–3 minut poda­wany jest czy­sty tlen, celem wytwo­rze­nia reze­rwy tle­nu potrzeb­nej na zaintu­bowa­nie pacjen­ta. Nastę­pnie poda­wany jest wzie­wnie sewo­flu­ran lub dożyl­nie pro­pofol (lub inne zamien­ne ane­ste­tyki). Poda­je się też lek prze­ciw­bólo­wy z gru­py opio­idów (naj­czę­ściej fen­tanyl). Nastę­pnie jeże­li ręcz­na wen­tyla­cja pacjen­ta przez maskę jest sku­tecz­na, poda­wany jest lek zwio­tcza­jący, któ­ry umo­żli­wia zaintu­bowa­nie. Po zaintu­bowa­niu (maska z rur­ką), podłą­cza się pacjen­ta do respi­rato­ra, któ­ry utrzy­muje funk­cje odde­cho­we. Kon­tro­lowa­ne jest też ciśnie­nie krwi, wysy­cenie krwi tle­nem i puls. Leki pod­trzy­mują­ce stan nar­kozy są poda­wane w spo­sób cią­gły. Intu­bacja prze­bie­ga więc już w sta­nie bra­ku świa­domo­ści pacjen­ta.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół