Menu

Tag: lockdown

COVID-19 - Ogólnoświatowa akcja psychologiczna

Publicz­ne syste­my opie­ki zdro­wot­nej sta­nowią istot­ną część pań­stwa opie­kuń­cze­go. Istot­nie, powszech­nie przyj­muje się za pewnik, że jednym z głó­wnych celów nowo­cze­sne­go pań­stwa opie­kuń­cze­go jest popra­wa zdro­wia publicz­nego. Zakła­da się, że pań­stwo pozy­tywnie wpły­wa na zdro­wie publicz­ne. W tym arty­kule kwe­stio­nuje­my tę nar­rację w odnie­sie­niu do zja­wiska maso­wej histe­rii. Ana­lizu­jemy, jak współ­cze­sne pań­stwo wpły­wa na roz­wój i roz­sze­rza­nie się maso­wej histe­rii, argu­men­tując, że pań­stwo zaostrza to zja­wisko z nega­tywny­mi kon­sekwen­cja­mi dla zdro­wia publicz­nego. Roz­wija­jąc eko­nomię poli­tycz­ną maso­wej histe­rii wypeł­nia­my widocz­ną lukę w lite­ratu­rze. Istnie­je wie­le poucza­jących opra­cowań doty­czą­cych zaga­dnień psy­cho­logicz­nych zwią­zanych ze zja­wiskiem maso­wej histe­rii. W wyni­ku kry­zysu COVID‑19 prze­pro­wadzo­no kil­ka badań ana­lizu­jących nega­tywne sku­tki psy­cho­logicz­ne wpro­wadza­nych przez pań­stwo #lock­downów [1, 2, 3, 4]. Istnie­ją również bada­nia, któ­re bada­ją wpływ mediów cyfro­wych i inter­netu na nie­pokój [5, 6], zara­żanie emo­cjo­nal­ne [stan zaka­żal­ności emo­cjo­nal­nej (bez pato­genu bio­logicz­nego), podob­nej do zaka­żal­ności zie­wania – przy­pis red.] [7, 8], trans­misji lęku [9, 10] i efe­kty noce­bo [11, 12]. Jednak, o ile nam wia­domo, nie ma badań ana­lizu­jących, w jaki spo­sób różne insty­tucje poli­tycz­ne i pań­stwo wpły­wają na roz­wój i roz­sze­rza­nie się maso­wej histe­rii. Wza­jemne oddzia­ływa­nie mediów, nauki, poli­tyki i opi­nii publicz­nej to pra­wdzi­wa luka bada­wcza [13]. Opie­rając się na psy­cho­logii zwią­zanej ze zja­wiskiem maso­wej histe­rii, roz­wija­my eko­nomię poli­tycz­ną maso­wej histe­rii, czer­piąc ważne spost­rze­żenia z per­spe­kty­wy zdro­wia publicz­nego.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół