Menu

Tag: legitymacja-studencka

Przebieg korekty płci w Polsce

Jeże­li jesteś przed zmia­ną danych oso­bowych – nie wol­no Ci w ofi­cjal­nym doku­men­cie urzę­dowym (czy­li z orze­łkiem) posłu­giwać się imie­niem nie­zgo­dnym z dowo­dem oso­bistym. Osią­gając peł­nolet­ność, możesz co naj­wyżej zmie­nić imię na neutral­ne płcio­wo (np. Alex, Sas­ha, spis imion uni­sex) i popro­sić o wpi­sanie do doku­men­tu koń­cówek cza­su gra­matycz­nego odpo­wie­dnich do two­jej toż­samo­ści płcio­wej. To Ci wol­no i wol­no to też pra­cowni­kom uczel­ni.

Poświad­cze­nie nie­pra­wdy w doku­men­cie urzę­dowym (typu #legi­tyma­cja stu­denc­ka, dowód oso­bisty, świa­dec­two) w zakre­sie imie­nia lub nazwi­ska ma swo­je odzwier­cie­dle­nie w Kode­ksie Kar­nym. Karal­ne jest też uży­wanie takie­go doku­men­tu jako auten­tycz­ny w wyni­ku wyzy­ska­nia błę­du oso­by upra­wnio­nej do wysta­wie­nia doku­men­tu (że błąd popeł­nio­no jest nie­zaprze­czal­ne!).

Stu­den­cie (lub stu­den­tko) – jeże­li nie masz posta­nowie­nia o zmia­nie imie­nia w USC (bo cze­kasz na sąd), nie proś osób w dzie­kana­cie o wyda­nie Ci legi­tyma­cji na imię, któ­re chcesz. Mogą się nim do Cie­bie zwra­cać, ale nie mogą czy­nić tego w urzę­dowych syste­mach i doku­men­tach (legi­tyma­cja, eksport ocen z USOS do syste­mu ogól­nopol­skie­go, nie doty­czy innych czę­ści USOS).

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół