Menu

Tag: kryptorchidyzm

Przyczyny transseksualizmu

Tym­cza­sem powo­dem zbyt niskie­go pozio­mu pro­geste­ronu (utrzy­mywa­nie jego pro­duk­cji) w cza­sie cią­ży jest zbyt niski poziom hCG (gonado­tro­piny kosmó­wko­wej) wytwa­rza­nej przez łoży­sko. Jednak co to ma do trans­seksu­ali­zmu? Otóż hor­mon ten (hCG) jest potrzeb­ny, by jądra mogły wytwa­rzać testo­ste­ron. Przy defi­cycie hCG będą defi­cyty w pro­duk­cji testo­ste­ronu u pło­du i w efe­kcie może nastą­pić odwró­cenie iden­tyfi­kacji płcio­wej. Poda­wanie pro­geste­ronu kobie­cie nie roz­wią­zuje tej czę­ści pro­ble­mu. Jeże­li więc poziom natu­ral­nie pro­duko­wane­go pro­geste­ronu lub hCG był niski u kobie­ty w okre­sie przed 3 mie­sią­cem cią­ży – można spodzie­wać się pro­ble­mów w tej mate­rii.

Dzie­ci z takich ciąż czę­sto rodzą się z #kry­pto­rchi­dyzmem (nie­zstą­pie­nie jąder, jądra znaj­dują się w jamie brzu­sznej), znie­kształ­cenia­mi w obrę­bie męskich narzą­dów płcio­wych, podob­nie jak ma to miej­sce w przy­pad­ku «synów DES». Wpływ na iden­tyfi­kację płcio­wą może być więc podob­ny.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół