Menu

Tag: kosciol-katolicki

Pogrzeb i nagrobek osoby transseksualnej

Nie pole­camy pogrze­bu w obrząd­ku kościel­nym, bowiem pod­czas obrząd­ku ksiądz będzie z pra­wdo­podo­bień­stwem 99% uży­wać two­jego sta­rego imie­nia pomi­mo zmia­ny danych oso­bowych sądo­wnie. Dla kościo­ła kato­lic­kie­go liczą się jedy­nie chro­moso­my i narzą­dy płcio­we w chwi­li narodzin. Nie jest ważna two­ja dusza oraz to, że od zawsze czu­jesz się lub funk­cjo­nujesz odmien­nie do sta­nu opi­sane­go w metry­ce urodze­nia. Stan ten szcze­gól­nie zazna­czo­ny jest w Pol­sce, gdzie ePi­Sko­pat przy­czy­nia się do tortu­rowa­nia osób trans­seksu­alnych poprzez two­rze­nie pora­dni zaj­mują­cych się «lecze­niem» kon­wer­syj­nym, tak jak­by trans­seksu­alizm sta­nowił zbo­cze­nie seksu­alne.

Oczy­wiście biblia nie wspo­mina w ogó­le o oso­bach trans­seksu­alnych oraz nie potę­pia ich za doko­nanie kore­kty płci. Nawet papież Fran­ciszek pobło­gosła­wił kobie­cie trans. Pra­kty­ka pol­ska jednak jest taka, że #kościół kato­lic­ki w Pol­sce nie uznaje takich decy­zji papie­ża, nie­jako więc stał się reli­gią oddziel­ną od kościo­ła kato­lic­kie­go na świe­cie. Mamy więc sytu­ację istnie­nia w Pol­sce ePi­Sko­paty­zmu kościel­nego, nie zaś kościo­ła kato­lic­kie­go.

Pole­camy nie aktu­ali­zować danych w koście­le kato­lic­kim po kore­kcie płci, ponie­waż kościół kato­lic­ki odma­wia wypi­sania się z kościo­ła, apo­sta­zja nie daje sku­tku, zaś UODO na pod­sta­wie uło­mnych prze­pisów RODO nie ma wstę­pu do kościo­łów.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół