Menu

Tag: ketokonazol

Przyczyny transseksualizmu

Nie­któ­re leki zabu­rza­ją syn­tezę testo­ste­ronu lub też same dzia­łają andro­gen­nie. Mecha­nizm dzia­łania wie­lu leków dotąd jest nie­pozna­ny i jest przed­mio­tem badań mimo, że są już w uży­ciu. Lekiem powo­dują­cym blo­kadę powsta­wania testo­ste­ronu (też u pło­du) – jest lek prze­ciw­grzy­biczy #keto­kona­zol, któ­ry znaj­duje się w obie­gu bez rece­pty (skła­dnik wie­lu szam­ponów). Keto­kona­zol (jak i leki mu podob­ne) są nadal prze­pisy­wane również do lecze­nia ogól­noustro­jowej grzy­bicy.

Die­tyl­stil­bestrol (die­thyl­stil­bestrol, DES) – lek ten był sto­sowa­ny w latach 1941 do 1985 do lecze­nia zapa­lenia pochwy, obja­wów prze­kwi­tania oraz popo­rodo­wej supre­sji lakta­cji. Uży­wano go też jako lek poron­ny po sto­sun­ku bez zabez­pie­cze­nia. U męż­czyzn lek ten sto­sowa­no do lecze­nia nowo­two­ru pro­sta­ty, jako tera­pię alter­naty­wną do orchi­dekto­mii (usu­nię­cia jąder). Lek ten oka­zał się lekiem tera­togen­nym (uszkadza­jącym płód). Dzie­ci, któ­rych matka zaży­wała #DES pod­czas cią­ży nazy­wane były syna­mi i cór­kami DES (ang.: «DES daughters», «DES sons»). Dzie­ci urodzo­ne z ciąż, pod­czas któ­rych sto­sowa­no DES, nie­zale­żnie od płci, mia­ły ano­malie roz­wojo­we wewnę­trznych narzą­dów płcio­wych (rzadziej zewnę­trznych) oraz czę­sto mia­ły nowo­two­ry. Oko­ło 30% dzie­ci okre­ślo­nych przy porodzie jako chło­pcy – wyka­zywa­ło samo­iden­tyfi­kację jako oso­by trans­gen­dero­we, trans­seksu­alne (kobie­ty) lub inter­seksu­alne (w tym przy­pad­ku chodzi o iden­tyfi­kowa­nie się jako oso­ba nie­binar­na). Dziać się to mogło w mecha­nizmie zmniej­sze­nia ilo­ści wol­nego testo­ste­ronu w drodze zwię­ksze­nia ilo­ści SHGB lub inhi­bicji pro­duk­cji testo­ste­ronu.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół