Menu

Tag: homofobus

Homofobiczna furgonetka oraz protest w związku z Margot

Poni­żej przed­sta­wiam, na pod­sta­wie infor­macji z mediów ogó­lno­dostę­pnych, histo­rię homo­fobicz­nej fur­gone­tki (#homo­fobus) oraz powią­zaną histo­rię inter­wen­cji Mar­got ws. fur­gone­tki, jej prze­bieg oraz dzia­łania akty­wistów z ostat­nich dni. Przed­sta­wiam też pra­wdę (przy­wołu­jąc źró­dła) doty­czą­ce kon­tro­wer­syj­nych napi­sów na fur­gonet­ce.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół