Menu

Tag: gotowosc

Przebieg korekty płci w Polsce

  • goto­wości na zaj­ście nie­odwra­cal­nych zmian – czy­li czę­ścio­wej prze­budo­wy cia­ła (w przy­pad­ku doro­słych lub osób w cza­sie doj­rze­wania) lub spro­woko­wania doj­rze­wania w odpo­wie­dnim kie­run­ku (dzie­ci i oso­by nasto­let­nie przed okre­sem doj­rze­wania);
  • posia­dania pie­nię­dzy na tera­pię lub pra­cy lub rodzi­ny, któ­ra na pewno da pie­nią­dze – tera­pii nie wol­no prze­rywać bez kon­sul­tacji z leka­rzem (któ­ra też może być płat­na);
  • goto­wości do powiedze­nia o sobie – w szko­le, pra­cy i rodzi­nie;
  • goto­wości, że ludzie obcy Cię roz­poznają i mogą robić komen­tarze lub patrzeć się na Cie­bie i robić dzi­wne miny (do cza­su, gdy twój wygląd będzie pośre­dni, nie pozwa­lają­cy na jedno­znacz­ną kla­syfi­kację jako kobie­tę lub męż­czy­znę, część znajo­mych z prze­szło­ści może do koń­ca życia robić tego typu uwa­gi);
  • w przy­pad­ku osób peł­nolet­nich – #goto­wości na wypro­wadz­kę lub w przy­pad­ku osób uczą­cych się do 25 roku życia – na wypro­wadz­kę wraz z żąda­niem pła­cenia ali­men­tów przez rodzi­ców (po osią­gnię­ciu peł­nolet­ności nie wol­no Ci zmie­niać kie­run­ku stu­diów oraz zawa­lić szko­ły – jest to powód, żeby ali­men­ty Tobie ode­brać);
  • doj­rza­łości do możli­wego wynaję­cia mie­szka­nia i zamie­szka­nia na wła­sną rękę – za pie­nią­dze z pra­cy lub za ali­men­ty lub za uże­bra­ne pie­nią­dze w przy­pad­ku nie­możno­ści pod­jęcia pra­cy;
  • goto­wości na możli­we roz­sta­nia – z kole­gami, znajo­mymi, przy­jaciół­mi, rodzi­ną, gdyż po dowiedze­niu się kim jesteś, mogą stać się wro­gami, nie­przy­jaciół­mi lub oso­bami obo­jęt­nymi (nie­ste­ty jest to czę­ste, ale nie zawsze wystę­puje, każdy może zare­ago­wać ina­czej);
  • goto­wości na kupno ubrań i ich uży­wanie zamiast dotych­cza­sowych, gdy twój wygląd zaczy­na być czę­ścio­wo odpo­wie­dni do płci;
  • w przy­pad­ku osób o kobie­cej iden­tyfi­kacji płcio­wej i leczo­nych po okre­sie doj­rze­wania płcio­wego – ze wzglę­du na wię­ksze wymo­gi odno­śnie este­tyki cia­ła, prze­ważnie ponad­prze­cięt­ne wzglę­dem żeń­skiej popu­lacji – goto­wości, że w swoich oczach do cza­su wyko­nania ope­racji twa­rzy możesz wyglą­dać nadal nie­saty­sfak­cjo­nują­co, inni ludzie będą widzie­li kobie­tę i powin­naś ubie­rać się mimo to kobie­co – czy­li zgo­dnie z ocze­kiwa­nia­mi zdro­wej czę­ści spo­łeczeń­stwa – jeże­li powo­dem męskie­go ubio­ru jest jedy­nie brak pewno­ści sie­bie co do wyglą­du.
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół