Menu

Tag: glos

Leczenie osób transseksualnych

Fałdy głosowe

Część kobiet o bardzo niskim tonie pod­sta­wowym #gło­su (gdy do uzy­ska­nia czę­sto­tli­wości w zakre­sie kobie­cym potrze­ba dużo wysi­łku) lub o bardzo niskiej barwie gło­su (krtań poło­żona bardzo głę­boko) – może potrze­bować chi­rur­gicz­nej kore­kty tra­ktu wokal­nego. Pole­cane tu są 2 meto­dy:

  • laryn­gopla­sty­ka femi­niza­cyj­na (ang.: «femi­niza­tion laryn­gopla­sty», «FemLar»),
  • zespo­lenie tar­czo­wo­‑gny­kowe (ang.: «thy­rohyoid ele­vation»).
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół