Menu

Tag: eksmisja

Przebieg korekty płci w Polsce

Jeże­li czy­tasz to mając mniej niż 18 lat – pamię­taj, że rodzi­ce nawet w przy­pad­ku #eksmi­sji (czy­li wygo­nie­nia z domu) – mają obo­wią­zek zape­wnić Tobie dom zastęp­czy. Mają pra­wo oddać Cię pod opie­kę bab­ci czy cio­tki, jednak nie mają pra­wa eksmi­tować Cię na uli­cę (ewen­tualną eksmi­sję możesz zgło­sić na poli­cję). Jednak mając 16 lat, mie­szka­jąc w domu zastęp­czym, wystar­czy, że nauczysz się kupo­wać w skle­pie rze­czy i robić sobie posi­łki (mie­szka­jąc samodziel­nie, nie uży­waj pie­kar­nika ani kuchen­ki gazo­wej – one powin­ny być obsłu­giwa­ne tyl­ko przez doro­słych). Zadbaj też o to, aby posia­dać oso­bę, któ­rej możesz zaufać – tzw. opie­kuna faktycz­nego – oraz naj­tań­szy tele­fon, gdy­by coś się dzia­ło (cho­roba, wypa­dek, uster­ka w domu itp.). W razie pro­ble­mu ze zdo­byciem karty (wyma­gana reje­stra­cja) poproś oso­bę któ­rej ufasz, aby kupi­ła Ci sta­rter. Gdy rodzi­ce nie będą pła­cić Ci na jedze­nie i szko­łę – zwra­casz się do Miej­skie­go lub Gmin­nego Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej (dalej MOPS). Jeże­li nie star­cza Ci na wyży­wie­nie lub na opła­ty za podręcz­niki, kore­pety­cje lub nie­zbę­dne ubra­nia – poinfor­muj rodzi­ców lub opie­kuna faktycz­nego (naj­pierw tele­fonicz­nie lub oso­biście, w razie nie­sku­tecz­ności, wyślij mail, zacho­waj for­mę pise­mną). Jeże­li rodzi­ce nie poma­gają Tobie w tej spra­wie (nauka gospodar­ności, pró­ba zmniej­sze­nia nie­potrzeb­nych wyda­tków, nie chcą dać wię­cej pie­nię­dzy, nie kupią podręcz­ników szkol­nych) – zadzwoń do MOPS lub udaj się tam oso­biście, mają obo­wią­zek reago­wać na takie zda­rze­nia lub wska­zać, gdzie możesz uzy­skać pomoc.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół