Menu

Tag: dobra-osobiste

Przebieg korekty płci w Polsce

VI ACa 1460/14, Sąd Ape­lacyj­ny w War­sza­wie

(...) Powód­ka A. G. w pozwie skie­rowa­nym prze­ciwko T. T. (1) doma­gała się ochro­ny swoich dóbr oso­bistych w posta­ci godno­ści oso­bistej, czci, życia inty­mne­go, dobre­go imie­nia, toż­samo­ści płcio­wej poprzez zaka­zanie pozwa­nemu uży­wania wobec powód­ki słów okre­śla­jących ją rodza­jem męskim oraz komen­towa­nia publicz­nie aspe­któw jej życia inty­mne­go. Ponad­to powód­ka doma­gała się zasą­dze­nia od pozwa­nego na rzecz fun­dacji (...) z siedzi­bą w W. kwo­ty 30.000 zł. Jako źró­dło naru­sze­nia jej dóbr oso­bistych powód­ka wska­zała publicz­ne wypo­wiedzi pozwa­nego zamie­szczo­ne na stro­nie (...), na porta­lu inter­neto­wym o nazwie (...), na blo­gu pozwa­nego (...), na pro­filu face­booko­wym pozwa­nego.

Pozwa­ny nie uznał powódz­twa i wno­sił o jego odda­lenie.

Wyro­kiem z dnia 2 czer­wca 2014 r. Sąd Okrę­gowy w War­sza­wie uwzglę­dnił powódz­two w czę­ści doty­czą­cej żąda­nia ochro­ny nie­mają­tko­wej w ten spo­sób, że zaka­zał pozwa­nemu T. T. (1) naru­sza­nia dóbr oso­bistych powód­ki to jest jej czci, życia inty­mne­go, toż­samo­ści płcio­wej poprzez zaka­zanie uży­wania wobec powód­ki słów okre­śla­jących ją rodza­jem męskim oraz komen­towa­nia publicz­nie aspe­któw jej życia inty­mne­go. Sąd okrę­gowy odda­lił nato­miast roszcze­nie powód­ki w zakre­sie żąda­nej ochro­ny mają­tko­wej powód­ki.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół