Menu

Tag: diagnostyka

Diagnostyka transseksualizmu

Rozmowa psychologiczna

Rolą psy­cho­loga na eta­pie #dia­gno­sty­ki jest zba­danie płci psy­cho­logicz­nej oso­by zainte­reso­wanej, okre­śle­nie popra­wno­ści roz­woju psy­cho­logicz­nego w innych aspe­ktach, m.in.: per­cep­cji wzro­kowej, pamię­ci, inte­ligen­cji, oso­bowo­ści. Psy­cho­log w tym celu prze­pro­wadza z oso­bą bada­ną: wywiad, roz­mowę psy­cho­logicz­ną, obse­rwa­cję, bada­nia testo­we (testy psy­cho­logicz­ne). W przy­pad­kach wyma­gają­cych tego może prze­pro­wadzić inne doda­tko­we bada­nia. Psy­cho­log nie jest leka­rzem, toteż nie prze­pisu­je leków.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół