Menu

Tag: curriculum-vitae

Przebieg korekty płci w Polsce

Jeże­li pra­cy szu­kasz, a masz nie­zmie­nio­ne jeszcze dane, możesz wysłać #Cur­ricu­lum Vitae oraz list moty­wacyj­ny z dany­mi zgo­dny­mi z two­ją iden­tyfi­kacją płcio­wą. Pra­coda­wca pod­czas rekru­tacji zazwy­czaj nie pro­si o dowód oso­bisty. Może to zro­bić zgo­dnie z art. 221 § 5 Kode­ksu Pra­cy, jednak zwy­czaj­nie nie ma cza­su na spra­wdza­nie wszys­tkich danych, bowiem może to zro­bić jedno­razo­wo przy pod­pisa­niu umo­wy – wobec wybra­nej oso­by.

Nastę­pnie, gdy wyty­powa­no Cię jako poten­cjal­ną oso­bę pasu­jącą na wybra­ne sta­nowi­sko – zacho­wuj się zgo­dnie ze swo­ją toż­samo­ścią płcio­wą w zakre­sie ubio­ru, barwy gło­su oraz innych ste­reo­typo­wych rze­czy (np. wyko­nanie odpo­wie­dnie­go maki­jażu ukry­wają­cego wady, odpo­wie­dnie­go do sytu­acji). Odbę­dą się pra­wdo­podob­nie testy wiedzy i testy psy­cho­logicz­ne. Może być tak, że zapro­szą Cię do dru­gie­go eta­pu rekru­tacji lub na pod­pisa­nie umo­wy.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół