Menu

Tag: chirurg

Operacje oraz lista chirurgów

Aby wyko­nać znie­czu­lenie, #chi­rurg dezyn­feku­je obszar w oko­licy krę­gów lędźwio­wych L3–L5 i znie­czu­la nasię­kowo miej­sco­wo oko­licę wkłu­cia. Nastę­pnie za pomo­cą spe­cjal­nej dłu­giej (i dość gru­bej) igły wpro­wadza śro­dek znie­czu­lają­cy o składzie podob­nym do znie­czu­lenia sto­mato­logicz­nego (lido­kaina lub bupi­waka­ina), do prze­strze­ni pod­paję­czy­nówko­wej (mię­dzy opo­nę mięk­ką i twa­rdą). Lek zawa­rty w znie­czu­leniu nasią­ka oko­licz­ne nerwy i odci­na cza­sowo możli­wość odczu­wania bodź­ców. Ważne jest dokła­dne prze­strze­ganie pole­ceń leka­rza, by znie­czu­lenie nie dotar­ło za wyso­ko. Nakłu­cie nastę­puje poni­żej miej­sca, gdzie prze­bie­ga rdzeń krę­gowy, więc ryzy­ko uszkodze­nia ważnych nerwów jest zni­kome. Wkłu­cie reali­zowa­ne jest pomię­dzy krę­gami L3 i L4 lub L4 i L5, pod­czas, gdy rdzeń krę­gowy czło­wie­ka koń­czy się w oko­licy krę­gów L1 lub L2.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół