Menu

Tag: aadhaar

COVID-19 - Ogólnoświatowa akcja psychologiczna

  • zwię­kszo­ny nadzór i inwi­gila­cja (poró­wnaj syste­my paszpo­rtów kovi­dowych do indyj­skie­go syste­mu #Aadhaar),
  • tre­sura spo­łeczeń­stwa – kaza­nie wyko­nywa­nia spo­łeczeń­stwu bez­sku­tecz­nych i nie­uza­sadnio­nych nauko­wo czyn­ności takich jak nosze­nie masek, zacho­wywa­nia dys­tan­su wobec ludzi co uła­twia podział spo­łeczeń­stwa,
  • pro­mowa­nie roz­wią­zań bez­gotó­wko­wych celem póź­niej­szej likwi­dacji gotó­wki,
  • zbie­rania od ludzi adre­sów poby­tu, e­‑maili, tele­fonów, celem wymu­sze­nia na spo­łeczeń­stwie posłu­giwa­nia się instru­men­tami elek­tro­nicz­nymi oraz uni­kania wysy­łania do oby­wate­la pod­pisa­nych pism (zacie­ranie dowo­dów kore­spon­den­cji też przez «pisma pod­pisa­ne elek­tro­nicz­nie» nie­posia­dają­ce iden­tyfi­kato­ra doku­men­tu – sprawdź: kore­spon­den­cja z Mini­ster­stwem Zdro­wia),
  • skłó­cenie spo­łeczeń­stwa na kolej­nej pła­szczyź­nie – szcze­pie­ni vs. nie­szcze­pie­ni, masko­wcy, vs. anty­masko­wcy, pro­epi­demi­cy vs. wol­nościo­wcy,
  • reali­zacja pla­nów partyj­nych i firm far­maceutycz­nych, w tym wypro­wadza­nie pie­nię­dzy z budże­tu pań­stwa,
  • wie­le innych, o któ­rych jeszcze nie wie­my, okre­śla­nych jako nowy porzą­dek świa­ta, nowy ład itp.
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół