Menu

Tag: transplciowosc

Czym jest transpłciowość?

Nale­ży zwró­cić uwa­gę, że kil­ka państw posia­da od wie­ków podział na wię­cej niż 2 płci, czy­li pro­blem trans­płcio­wości nie poja­wił się nagle, lecz istniał tak dłu­go, jak istnie­je spo­łeczeń­stwo. Przy­kła­dem kra­jów wyró­żnia­jących od dawna wię­cej niż 2 płci spo­łecz­ne są Indie (na zasadzie osob­nej kasty spo­łecz­nej – hij­ra, brak było unor­mowań pra­wnych), Poli­nezja oraz Taj­lan­dia. Kra­jami, któ­re wpro­wadzi­ły w pra­wie istnie­nie trze­ciej płci w XXI wie­ku są: Kanada (2017), Austra­lia (2011), Indie (2005 – uzna­nie płci hij­ra we wnio­sku paszpo­rto­wym), Nepal (2012), Nowa Zelan­dia (2012). Wbrew obie­gowej opi­nii, #trans­płcio­wość nie jest więc «wymy­słem zacho­du» lecz realnym zja­wiskiem i pro­ble­mem (głó­wnie medycz­nym), któ­ry naj­dawniej zaobse­rwo­wano na dale­kim wschodzie, gdzie umo­żli­wio­no oso­bom trans­płcio­wym (głó­wnie nie­binar­nym) w mia­rę nor­mal­ne funk­cjo­nowa­nie w spo­łeczeń­stwie.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół