Menu

Tag: interseksualizm

Interseksualizm

Pod poję­ciem #inter­seksu­ali­zmu znaj­dują się wszys­tkie zabu­rze­nia cie­lesne zwią­zane z cecha­mi płcio­wymi pier­wszo‑, dru­go- oraz trze­cio­rzę­dowy­mi. W skład inter­seksu­ali­zmu wchodzą takie zabu­rze­nia, jak her­mafro­dytyzm, któ­ry cechu­je posia­danie jedno­cze­śnie męskich i żeń­skich narzą­dów płcio­wych (np. współ­ist­nie­nie jąder umie­szczo­nych wewnątrz cia­ła i sro­mu), jak również mniej­szej ran­gi zabu­rze­nia, takie jak czę­ścio­wy zespół nie­czu­łości na andro­geny lub zespół Kli­nefel­tera, gdzie narzą­dy płcio­we zazwy­czaj są pra­widło­we lub czę­ścio­wo nie­doro­zwi­nię­te, zaś wady uja­wnia­ją się w feno­typie lub geno­typie.

Przy inter­seksu­ali­zmie może wystę­pować odwró­cenie toż­samo­ści płcio­wej, z różną czę­sto­tli­wością zale­żnie od typu zabu­rze­nia, jednak zda­rza się to czę­ściej, niż w przy­pad­ku bra­ku współ­ist­nie­nia inter­seksu­ali­zmu. Część osób, któ­re mają dys­forię płcio­wą wyma­gać będzie, oprócz lecze­nia cho­roby pod­sta­wowej w odmien­ny spo­sób, postę­powa­nia pra­wne­go w celu zmia­ny ozna­cze­nia płci oraz imie­nia.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół