Menu

Stanowisko Wolnego Forum Transowego

Pod­stro­na ta zawie­ra odpo­wiedzi na powa­żne zarzu­ty poczy­nio­ne na innych stro­nach. Nie mamy zaso­bów ludz­kich do śledze­nia każdej stro­ny, któ­ra o nas pisze, toteż odno­simy się tyl­ko do tych zarzu­tów, o któ­rych poinfor­mowa­li nas czy­tel­nicy tych stron.

trans­pomoc.pl – publicz­ne oska­rże­nie o nie­nawiść

Niniej­sze oświad­cze­nie doty­czy pomó­wie­nia opu­bli­kowa­nego na stro­nie trans­pomoc.pl, jako­by eki­pa Wol­nego Forum Tran­sowe­go (wol­ne­‑forum­‑tran­sowe.pl) mia­ła złe zamia­ry wobec osób trans­płcio­wych. Oska­rże­nie to nie zosta­ło usu­nię­te przez mode­rato­rów forum na dzień 2019‑10‑28, mimo, że opu­bli­kowa­ne zosta­ło 2 dni wcze­śniej przez oso­bę o pseudo­nimie «xi».

Niniej­szym oświad­cza­my, że nie są sto­sowa­ne, ani nigdy nie będą sto­sowa­ne dzia­łania, któ­re okre­śla­ne są trans­fobią (nie­nawi­ścią wobec osób trans). Nie pochwa­lamy trans­fobii zewnę­trznej (od osób cis­płcio­wych), ani skie­rowa­nej od osób trans­płcio­wych (tzw. trans­fobii wewnę­trznej, zin­ter­nali­zowa­nej trans­fobii itp.). Nie pochwa­lamy również pra­ktyk i zja­wisk, jakie padły w tym tema­cie (tru­scum, true TS, true trans, «tru­‑tsizm» itp.). Każdy ma pra­wo być taki jaki jest, póki nie robi realnej krzy­wdy innym ludziom. Pojęć medycz­nych (trans­seksu­alizm, trans­westy­tyzm podwój­nej roli) będzie­my jednak uży­wać zgo­dnie z ter­mino­logią medycz­ną. Trans­płcio­wość to nie tyl­ko trans­seksu­alizm.

Odpo­wia­dając na pyta­nia, któ­re zosta­ły zada­ne, pomi­jając ata­kują­cy spo­sób ich zada­nia:

xi @ trans­pomoc.pl

1)Rozu­miem że jak m/k mini­mum 2 lata nie odczu­wa dys­forii to powin­no jej się odmó­wić lecze­nia i iść sty­lem Roba­chy z Łodzi dot. testu realne­go życia.

2­‑let­ni okres sta­łej, prze­ciw­nej do bio­logii iden­tyfi­kacji płcio­wej wyma­gany jest stan­darda­mi medycz­nymi dia­gno­zowa­nia trans­seksu­ali­zmu, opra­cowa­nymi przez WHO. Znaj­duje to odzwier­cie­dle­nie w defi­nicji ICD‑10. Ma to na celu spra­wdze­nie sta­łości dąże­nia jedno­stki do kore­kty płci i trwa­łość tego dąże­nia, tak by zmi­nima­lizo­wać ryzy­ko powro­tu (detran­zycji), co jest spo­rym zagro­żeniem dla życia oraz zdro­wia (powtór­ne roz­regu­lowa­nie hor­monal­ne orga­nizmu, ope­racje nie­możli­we do cof­nię­cia). Nie wspo­mnia­no nigdzie o potrze­bie testu realne­go życia, za to napi­sano tutaj wręcz coś prze­ciw­nego, co niżej przy­pomi­namy:

Wol­ne Forum Tran­sowe, dnia 2019‑07‑26

(...) Seksu­olog, w sytu­acji, gdy masz dia­gno­sty­kę psy­cho­logicz­ną, psy­chia­trycz­ną oraz kario­typ już wyko­nane, nie powi­nien powstrzy­mywać Cię przed kore­ktą płci (na przy­kład testem realne­go życia). (...)


xi @ trans­pomoc.pl

2) Rozu­miem że gwałt i mole­sto­wanie poza krzy­wdą i traumą życio­wą ma jeszcze zmu­sić m/k aby iść na tera­pie bo może to zabu­rzyć odczu­wanie toż­samo­ści ?? ??

Różne­go rodza­ju traumy mogą powo­dować, że oso­ba zaczy­na czuć nie­chęć do danej płci. Postę­powa­nie wyro­dne­go agre­sywne­go ojca może być przy­czy­ną znie­sma­cze­nia dziec­ka do płci męskiej. Może to spo­wodo­wać u nie­któ­rych dzie­ci wyrze­cze­nie się płci męskiej i przez to myl­ne stwie­rdze­nie, że jest dzie­wczyn­ką lub że chce być dzie­wczyn­ką. Nale­ży też zauwa­żyć, że nigdzie nie odradza­my pój­ścia do psy­cho­loga w tej sytu­acji, a wręcz prze­ciwnie – zale­camy się do nie­go udać i nadal pole­cimy psy­cho­loga trans­‑frien­dly. Jeże­li trauma nie jest przy­czy­ną, psy­cho­log wypi­sze odpo­wie­dnią opi­nię, z któ­rą nale­ży dalej się udać do psy­chia­try.


xi @ trans­pomoc.pl

3) Rozu­miem że zapo­mnia­no o możli­wości emi­gra­cji do kra­jów gdzie nie istnie­je coś takie­go jak ste­reo­typo­wy ubiór, wygląd i zacho­wania przy­pisay do płci ?? ?

Komen­towa­ny arty­kuł ma tytuł «Prze­bieg kore­kty płci w Pol­sce». Tema­ty doty­czą­ce osób z oby­watel­stwem lub rezy­den­turą innych kra­jów zosta­ną pod­jęte na powsta­jącym forum przez jego uży­tko­wni­ków i przez nich będą aktu­ali­zowa­ne. Chce­my, żeby stro­na przed­sta­wia­ła aktu­alne infor­macje doty­czą­ce Pol­ski i tyl­ko tam gdzie coś jest nie­możli­we lub wybór jest mały, opi­sane będą inne kra­je (np. spis kli­nik wyko­nują­cych FFS, w Pol­sce jest ich brak).


xi @ trans­pomoc.pl

4) Rozu­miem że jak ktoś nie czu­je dys­forii do swoich narzą­dów to nie powi­nien roz­poczy­nać tran­zycji ?

Nigdzie na stro­nie tego nie powiedzia­no. Temat znaj­duje się w dzia­le «trans­seksu­alizm». Co do zasa­dy w trans­seksu­ali­zmie oso­ba odczu­wa dys­forię (lub nie­chęć) do swoich narzą­dów płcio­wych przed ich kore­ktą. Ina­czej jest w trans­gen­dery­zmie / nie­binar­ności płcio­wej. Doda­liśmy roz­dział doty­czą­cy osób nie­binar­nych płcio­wo. Nale­ży tu nadmie­nić, że zamiast pisać oska­rże­nia o rasizm / tru­‑tsizm / trans­fobię etc., można było zgło­sić mailo­wo pro­pozy­cję zmia­ny lub wytknąć bra­ki / błę­dy tą dro­gą. Jeste­śmy otwar­ci na wszel­kie suge­stie, choć­by nawet zawie­rały rażą­ce Was lite­rówki <:‑)>. W regu­lami­nie znaj­duje się e­‑mail do wła­ści­ciel­ki stro­ny.


xi @ trans­pomoc.pl

Puknij­cie się w gło­wę. To stro­na pro­mują­ca tru­‑tsizm, nie bio­rąca abso­lut­nie pod uwa­gę istnie­nia nie­binar­ności. Czy­tając to odnio­słam wra­żenie jak­bym czy­tała stan­dardy z lat 90.

Nie pro­muje­my trans­fobii pod żadną posta­cią (w tym nurtu tru­scum, true TS, tru­‑tsi­zmu itp.). Aby zoba­czyć, że bie­rze­my pod uwa­gę nie­binar­ność płcio­wą pro­ponu­jemy wpi­sać sło­wo «nie­binar­ny» do wyszu­kiwar­ki zawa­rtej na stro­nie. Bie­rze­my to pod uwa­gę, ale stro­na jest na eta­pie roz­wojo­wym i nie utwo­rzy­liśmy jeszcze sek­cji «trans­gen­deryzm» oraz «trans­westy­tyzm». Z cza­sem się poja­wią, jednak zaczy­namy od przy­pad­ków wię­kszo­ścio­wych, aby stro­na była już na począ­tku przy­dat­na wię­kszo­ści z mniej­szo­ści <;‑)>, jaką są oso­by trans­płcio­we.

Czy w latach 90­‑tych prze­czy­tali­byśmy też o leku Diphe­reli­ne SR? Jeże­li są tutaj błę­dy, to zachę­camy do ich zgła­sza­nia – po wery­fika­cji infor­macji, zaktu­ali­zuje­my je.


xi @ trans­pomoc.pl

Jeszcze pole­cają Dul­ke i Roba­che...ROBA­CHE do dia­gno­sty­ki.... Boj­kotuj­cie tą stro­nę.

Powiem tak, a to se boj­kotuj­cie <roz­bawie­nie> (ale zgo­dnie z pra­wem, w tym z prze­pisa­mi o prze­łamy­waniu zabez­pie­czeń). Tyl­ko nie zboj­kotuj­cie sami sie­bie. Jednak wcze­śniej zasta­nówcie się jaką zale­tę ma wska­zana lekar­ka – czy nie dia­gno­zuje na NFZ? Owszem, może jest dłu­żej, ale nale­ży zwró­cić uwa­gę, że będąc ubez­pie­czo­nym, jest to opcja dia­gno­sty­ki za dar­mo. Nie każdy ma pie­nią­dze i nie każdy ma odpo­wie­dnio płat­ną pra­cę.

kolej­ne oska­rże­nia – tym razem o cyber­prze­stęp­stwa

Dotar­ła do nas wia­domość, że Trans­pomoc pono­wnie poma­wia nasz serwis – tym razem o «pis­hing» (tak, nie ma tu lite­rówki) oraz o to, że rze­komo zbie­ramy wpi­sywa­ne hasła.

Fre­ja @ trans­pomoc.pl

UWA­GA:

Nie wpi­suj­cie tam swoich danych do logo­wania, bo cho­lera wie, kto je tam sobie zbie­ra.

Oświad­cza­my że nie mamy nic wspól­nego z pro­jek­cja­mi myślo­wymi admi­nistra­tor­ki forum o podob­nie brzmią­cej nazwie.

Na naszej stro­nie logo­wania nikt nie zbie­ra danych wpi­sywa­nych do for­mula­rzy logo­wania (poza momen­tem, gdy login i hasło zgadza­ją się z zapi­sany­mi w bazie danych i nastę­puje reje­stra­cja zalo­gowa­nia na stro­nie) i też nie mamy pod­staw sądzić, aby robił to ktoś inny, w prze­ciwień­stwie do trans­pomo­cy, któ­ra nie sto­suje pro­toko­łu HTTPS i każde logo­wanie jest widocz­ne pla­intex­tem dla dosta­wcy usług inter­neto­wych (np. Play, T­‑Mobi­le, UPC itp.), jak również dla każde­go, kto wej­dzie w śro­dek trans­misji (serwe­ry pro­xy, ope­rato­rzy VPN, hake­rzy w przy­pad­ku ata­ku «man in the mid­dle»).

Insynu­owa­nie «kto je tam sobie zbie­ra» nosi zna­mio­na oszcze­rstwa doko­nane­go w prze­strze­ni publicz­nej z zasto­sowa­niem środ­ków maso­wego prze­kazu.

Fre­ju, admi­nistra­tor­ko tam­tego forum, z któ­rym nie mamy nic wspól­nego – napi­sałaś o kil­ka słów za dużo, mając sama brud za pazno­kcia­mi (hasła przy logo­waniu wysy­łane pla­intex­tem bez uży­cia TLS) – zero dba­łości o pry­wat­ność i bez­pie­czeń­stwo uży­tko­wni­ków od stro­ny tech­nicz­nej. Nale­żało­by wspo­mnieć, że to wszys­tko ma miej­sce w XXI wie­ku, kie­dy certy­fika­ty Let's Encrypt są dar­mowe.

Fre­ja @ trans­pomoc.pl

W sumie to nie wiem, czy nie nale­żało­by tego wręcz zgło­sić jako pis­hing.

Ależ oczy­wiście, wnieś o roz­poczę­cie «ślec­twa» przez pana Zbi­gnie­wa, zarzu­cając nam pis­hing (jak rozu­mie­my: skrót od piso­wy phis­hing). Nie zapo­mnij jednak zgło­sić temu panu, że stro­na wyglą­da całko­wicie ina­czej, nazwa dome­nowa jest całko­wicie inna i że jawnie jest napi­sane na stro­nie, że forum jest w okre­sie testów, a więc nie­dostę­pne dla uży­tko­wni­ków.

Do tego cza­su pole­camy spra­wdzo­ny śro­dek, roz­wią­zują­cy wszel­kie pro­ble­my.

Woj­tekM @ trans­pomoc.pl

Swo­ją dro­gą, dość oso­bli­wie brzmi: "Wszel­kie pra­wa zastrze­żone" na dole tam­tej stron­ki – tuż po nazwie "Wol­ne Forum Tran­sowe".

Pole­camy ana­lizę regu­lami­nu zlin­kowa­nego w tym samym aka­picie. Wię­kszość arty­kułów dostę­pnych na stro­nie jest opu­bli­kowa­na na licen­cji CC­‑BY‑SA 4.0. Sło­wo «wol­ne» nale­ży inter­pre­tować:

  • nie­zwią­zane z żadną orga­niza­cją rzą­dową ani poza­rzą­dową,
  • sto­sują­ce wol­ność wypo­wiedzi (w zakre­sie dopu­szczal­nym przez pra­wo i w spo­sób nie ranią­cy innych ludzi).
  • możli­wość roz­mowy na różne tema­ty (po uru­cho­mie­niu czę­ści sta­nowią­cej forum),
  • dostę­pność wiedzy bez potrze­by logo­wania się.

Nie nale­ży tytu­łu stro­ny inter­pre­tować jako «open source». Niniej­sza stro­na nie jest wol­nym opro­gra­mowa­niem.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół