Menu

Nie ma na kogo głosować w 2023 roku

Wybo­ry 2023 są wybo­rami tyl­ko z nazwy. Co pra­wda sta­rtu­je w nich przy­naj­mniej jedna warto­ścio­wa partia, jednak partia ta nie ma pra­ktycz­nie szans na prze­kro­cze­nie nie­kon­sty­tucyj­nego pro­gu wybor­cze­go, bowiem nie jest zna­na, nie pro­muje jej tele­wizja, jest partią nową oraz jej poglą­dy nie są zbie­żne z potrze­bami Face­booka, Google, Mic­rosoft, Ama­zon i resz­cie segmen­tu Big Data GAFAM.

Oso­ba z nasze­go kole­kty­wu zada­ła 17 kon­tro­wer­syj­nych pytań doty­czą­cych realnych pro­ble­mów, któ­re zapro­wadza­ne są do Pol­ski. nie pyta­ła o mniej­szo­ści LGBT i tym podob­ne spra­wy, ponie­waż pra­wdzi­wa poli­tyka to nie jest to, jaki­mi zaimka­mi zwra­cać się do oby­wate­la, czy szcze­gól­ne pra­wa dla kon­kret­nych mniej­szo­ści. Pra­wdzi­wa poli­tyka to jest to co dzie­je się glo­bal­nie i doty­czy każde­go Pola­ka. To takie rze­czy jak wal­ka z kli­maty­zmem, wal­ka z nie­legal­nymi zaka­zami, cią­głe depta­nie praw kon­sty­tucyj­nych, wywła­szcza­nie i okra­danie Pola­ków. Nie da się ina­czej jak okra­daniem nazwać sytu­acji, kie­dy oby­watel zamiast mikro­faló­wki otrzy­muje narzę­dzie, któ­re psu­je się po pół roku. Zamiast tele­fonu otrzy­muje gadżet do gła­ska­nia, któ­ry cią­gle zara­bia na oby­wate­lu wykra­dając jego dane pry­wat­ne, w tym pod­słu­chu­jąc roz­mowy pro­wadzo­ne w domu. Okra­daniem jest sprze­dawa­nie butów, któ­re nie wytrzy­mują jedne­go sezo­nu. Okra­daniem też jest sprze­dawa­nie ubrań, któ­re star­cza­ją na 1 sezon. Kli­maty­ści chcą zmu­szać oby­wate­li do funk­cjo­nowa­nia o 3–8 ubra­niach (poje­dyn­czych, nie kom­ple­tach!), pod­czas gdy dostar­cza­ją szma­ty, a nie pra­wdzi­we ubra­nia. Ubra­nia, któ­re samodziel­nie się uszy­je star­cza­ją na 5.5 roku (spra­wdzo­ne oso­biście). Do tego po 5.5 roku wystar­czy­ło wymie­nić szwy, by star­czy­ło na kolej­ne lata – jeszcze nie wie­my ile.

W związ­ku z cią­głym oszu­kiwa­niem przez przez kor­pora­cje, okra­daniem przez poli­tyków i kor­pora­cje oraz wpro­wadza­niem nowych poda­tków kli­maty­stycz­nych, któ­re nie mają nic wspól­nego z ochro­ną przy­rody – wysto­sowa­ne zosta­ły nastę­pują­ce pyta­nia do:

  • Pol­ska Jest Jedna,
  • Nor­mal­ny Kraj,
  • Ruch Dobro­bytu i Poko­ju,
  • Partia Strajk Przed­się­bior­ców.

Odpo­wiedzia­ły tyl­ko 2 partie: Pol­ska Jest Jedna i Nor­mal­ny Kraj.

Nor­mal­ny Kraj

Nor­mal­ny Kraj odpo­wiedział naj­bardziej obszer­nie, toteż cytu­jemy tą wypo­wiedź. Odpo­wiedź udzie­lono pod każdym pyta­niem, toteż całość for­matu­jemy jako pyta­nie i odpo­wiedź para­mi.

Nor­mal­ny Kraj

Pyta­nie: Jaki jest Pań­stwa sto­sunek do wyco­fania gotó­wki?

Odpo­wiedź: Uwa­żamy, że pań­stwo nie powin­no inge­rować w to, w jakiej for­mie roz­licza­ją się stro­ny tran­sak­cji (jeste­śmy również zwo­len­nika­mi wymia­ny barte­rowej) oraz że powszech­nie uży­wany pie­niądz powi­nien mieć również postać fizycz­ną. Wszel­kie pomy­sły zwią­zane z wyco­faniem gotó­wki w naszej oce­nie są złe, a wręcz szko­dli­we.

Pyta­nie: Czy wpro­wadzą Pań­stwo limi­ty w obro­cie gotó­wko­wym miedzy oby­wate­lami?

Odpo­wiedź: Nie widzi­my takiej potrze­by.

Pyta­nie: Czy zmniej­szą lub zwię­kszą Pań­stwo limi­ty gotó­wko­we mię­dzy przed­się­bior­cami?

Odpo­wiedź: Nie widzi­my potrze­by, aby takie limi­ty istnia­ły. Nale­ży upro­ścić i uzdro­wić system poda­tko­wy oraz nor­my pra­wne, wte­dy limi­ty w tym zakre­sie będą zbę­dne.

Pyta­nie: Czy zwię­kszą Pań­stwo pra­wa dla Mic­rosoft, Google i Apple? Czy Google, Apple i Mic­rosoft mogą liczyć na brak kar za dal­sze pod­słu­chi­wanie oby­wate­li?

Odpo­wiedź: Nie wyobra­żamy sobie, aby jaki­kolwiek podmiot pry­wat­ny (w tym wyko­rzy­sty­wany przez słu­żby poszcze­gól­nych państw do inwi­gilo­wania oby­wate­li) mógł być uprzy­wile­jowa­ny w tym zakre­sie i powi­nien być kara­ny, jak każdy inny.

Pyta­nie: Czy Apple, Mic­rosoft i Google może liczyć na brak kar za prze­twa­rza­nie danych bio­metrycz­nych i medycz­nych?

Odpo­wiedź: Jak wyżej.

Pyta­nie: Czy wpro­wadzą Pań­stwo obo­wią­zek by oby­wate­le musie­li odda­wać dane bio­metrycz­ne i czy Mic­rosoft oraz Google mogą dalej liczyć na bez­kar­ność pod­czas zmu­sza­nia oby­wate­li w pra­cy do korzy­sta­nia z takich tech­nolo­gii jak Google Meet i MS Teams?

Odpo­wiedź: Nie wpro­wadzi­my, gdyż uwa­żamy taki obo­wią­zek za skraj­nie szko­dli­wy, a wspo­mnia­ne (i inne) kor­pora­cje nie będą mogły liczyć na bez­kar­ność w tym zakre­sie.

Pyta­nie: Czy są Pań­stwa za wyj­ściem z Unii Euro­pej­skiej przez Pol­skę i pozo­sta­wie­niem Pol­ski w stre­fie Schen­gen?

Odpo­wiedź: Jeste­śmy prze­ciw­nika­mi Unii Euro­pej­skiej w obe­cnej posta­ci i jeśli nie zmie­ni ona swo­jej for­muły na dba­jącą o inte­resy wszys­tkich jej człon­ków, nie narzu­cając im ide­olo­gizmów, w przy­szło­ści opo­wie­my się za wyj­ściem z UE (o ile wcze­śniej sama nie ule­gnie roz­pado­wi) i pozo­sta­niem w stre­fie Schen­gen. Roz­waża­my również dołą­cze­nie Pol­ski do gru­py państw BRICS, gdyż śro­dek cięż­kości świa­ta prze­suwa się na Wschód oraz tzw. «Glo­bal­ne Połu­dnie» – i tam upa­tru­jemy poten­cja­łu realne­go roz­woju w przy­szło­ści.

Pyta­nie: Co zro­bią Pań­stwo, by przed­się­bior­cy mie­li pro­ściej z syste­mem ETS i ETS2 (opła­ty za emi­sje)?

Odpo­wiedź: Jest to nic inne­go jak okra­danie przed­się­bior­ców i ma zni­komy wpływ na kli­mat w ska­li glo­bal­nej, czę­sto zakra­wając o hipo­kry­zję zwo­len­ników/lob­bystów takich roz­wią­zań. Będzie­my wspie­rać boj­kot uiszcza­nia tych opłat.

Pyta­nie: Czy pla­nują Pań­stwo zakłó­cić sprze­dawa­nie mają­tku pol­skie­go do Blac­kRock i Van­guard?

Odpo­wiedź: Tak, uwa­żamy również, że nale­ży roz­liczyć wszys­tkich decy­den­tów odpo­wiedzial­nych za wysprze­dawa­nie mają­tku pol­skie­go, w tym tak­że likwi­dację i wro­gie prze­jęcia stra­tegicz­nych gałę­zi prze­mysłu.

Pyta­nie: Pro­szę opi­sać Pań­stwa nasta­wie­nie odno­śnie KOVID‑19. Czy będą naka­zy szcze­pion­kowe? Jak pod­chodzą Pań­stwo do Green Pass (paszpo­rty kovi­dowe)?

Odpo­wiedź: Podob­nie jak w poprzed­nim pyta­niu, uwa­żamy, że nale­ży roz­liczyć odpo­wiedzial­nych za ponad­nor­maty­wne zgo­ny i pogor­sze­nie sta­nu zdro­wia spo­łeczeń­stwa w tym okre­sie oraz defrauda­cje pie­nię­dzy publicz­nych. Nie wyobra­żamy sobie, aby można było naka­zywać komuś przyj­mowa­nie tego typu pre­para­tów, a paszpo­rty kovi­dowe tole­ruje­my jedy­nie dla ich zwo­len­ników.

Pyta­nie: Czy popie­rają lock­downy kli­matycz­ne? Dla­cze­go?

Odpo­wiedź: Popie­ramy jedy­nie dla ich zwo­len­ników, któ­rymi nie jeste­śmy.

Pyta­nie: Czy popie­rają Pań­stwo pro­gram Mia­sta 15­‑minu­towe? Dla­cze­go?

Odpo­wiedź: To zale­ży czyj dokła­dnie pro­gram. Jeśli chodzi o układ prze­strze­ni miej­skiej, w któ­rej istot­ne dla życia codzien­nego usłu­gi znaj­dują się bli­sko miej­sca zamie­szka­nia, nie widzi­my prze­ciw­wska­zań, choć mamy świa­domość, że nie zawsze jest to możli­we czy zasa­dne. Nato­miast jeśli wią­że się to z jaki­miko­lwiek ogra­nicze­nia­mi w prze­mie­szcza­niu się (w tym pry­wat­nymi środ­kami trans­portu), jeste­śmy zde­cydo­wanie prze­ciwni takim pro­gra­mom.

Pyta­nie: Czy popie­rają Pań­stwo ogra­nicze­nie licz­by samo­cho­dów na 1000 oby­wate­li? Dla­cze­go?

Odpo­wiedź: Nie popie­ramy. Obe­cnie widzi­my wię­kszy pro­blem z dłu­gością, sze­roko­ścią i jako­ścią dróg niż z licz­bą samo­cho­dów na 1000 oby­wate­li.

Pyta­nie: Czy popie­rają Pań­stwo limi­towa­nie odzie­ży i nabia­łu na oby­wate­la? Dla­cze­go?

Odpo­wiedź: Nie popie­ramy, uwa­żamy takie pomy­sły za nie­powa­żne.

Pyta­nie: Czy pro­ducen­ci ubrań i sprzę­tu mogą dalej liczyć na brak kar za nie­trwa­łość ich pro­duktu? Czy partia zamie­rza coś zro­bić ze zja­wiskiem nie­trwa­łych pro­duktów na któ­rych zara­bia się naj­lepiej?

Odpo­wiedź: W naszej oce­nie roz­wią­zaniem jest obo­wią­zek infor­mowa­nia kon­sumen­tów o sto­sowa­niu takich pra­ktyk, wska­zując przy tym gwa­ran­towa­ną trwa­łość dane­go pro­duktu oraz kary za nie­sto­sowa­nie się do tego.

Pyta­nie: Jaki jest Pań­stwa sto­sunek do Stre­fy czy­ste­go trans­portu? Dla­cze­go?

Odpo­wiedź: Uwa­żamy, że nie nale­ży niko­go wyklu­czać przez wzgląd na rok pro­duk­cji posia­dane­go samo­cho­du/rodzaj jego napę­du, jeśli dany śro­dek trans­portu jest spra­wny tech­nicz­nie. Takie roz­wią­zania mogą być for­sowa­ne przez pro­ducen­tów danych poja­zdów, a nawet biu­rokra­cję, któ­ra dys­ponu­je dopu­szczal­nymi przez nią samą środ­kami trans­portu i jest to w naszej oce­nie kary­godne.

Pyta­nie: Jaki jest Pań­stwa sto­sunek do Oso­biste­go Kre­dytu Węglo­wego?

Odpo­wiedź: Nie popie­ramy, kolej­ny nie­powa­żny pomysł.

Nie­ste­ty pod tymi sło­wami nikt się nie pod­pisał imien­nie.

Pol­ska Jest Jedna

Kolej­ną partią, któ­ra udzie­liła nam odpo­wiedzi jest Pol­ska Jest Jedna. Mimo zape­wnie­nia, że odpo­wiedzą nam dokła­dniej na każde pyta­nie – nie zro­bili tego. Zamiast tego po pier­wszym upo­mnie­niu napi­sali, że zapy­tanie napi­sane jest bez­kon­tek­sto­wo (mimo załą­czo­nej histo­rii maili). Nastę­pnie nie prze­pro­sili i stwie­rdzi­li, że prze­kazu­ją do kole­gi – nie­ste­ty prze­kaza­nie po dzień dzi­siej­szy jest bezob­jawo­we.

Ponad­to dowiedzie­liśmy się, że pre­zydent Sie­mia­nowic wspie­rał kon­tro­wer­syj­ne szcze­pie­nia HPV w latach 2015, 2019 i 2020. Jednym z takich zarzą­dzeń jest zarzą­dze­nie numer 1150/2020 pre­zyden­ta Sie­mia­nowic Ślą­skich. Mamy więc do czy­nie­nia z wil­kiem w owczej skó­rze wybi­jają­cym się na sprze­ciwie wobec szcze­pień, gdy wilk ten sam reali­zował pro­gram szcze­pień HPV dzie­ci, któ­re tych zastrzy­ków nie potrze­bowa­ły. Istnie­ją podej­rze­nia że wcze­sne zaka­żanie HPV pro­wadzi do raka szyj­ki maci­cy, a prze­cież poda­nie szcze­pion­ki powo­duje zaka­żenie danym drob­noustro­jem. Nie były to szcze­pion­ki bia­łko­we lecz zawie­rają­ce wiru­sa. Wie­le dzie­ci poprzez fakt, że wiru­sa poda­no domię­śnio­wo, cier­pi teraz na sta­ny nie pozwa­lają­ce im nor­mal­nie funk­cjo­nować. Zaka­żenie HPV zazwy­czaj nie koń­czy się dostar­cze­niem wiru­sa do całe­go orga­nizmu.

Pol­ska Jest Jedna – piso­wnia ory­ginal­na

W wol­nej chwi­li odpo­wiem bardziej szcze­góło­wo, gotó­wki bro­nimy, nioe pozwo­limy na wyco­fanie, przed­się­bior­czość małą i śre­dnią będzie­my wspo­magać maksy­mal­nie, zadne mia­sta 15 minu­towe, żadne lock­downy, prze­ciż Rafał Piech jako pier­wszy sie sprze­ciwił segre­gacji sani­tar­nej i przy­muso­wi szcze­pień.

Wybor­co, chcesz by było Ci wstyd?

Jeże­li chcesz by było Ci wstyd, gło­suj na PiS, Lewi­cę, Koali­cję Oby­watel­ską, Trze­cią Dro­gę lub Kon­fede­rację zale­żnie od tego czy chcesz wię­cej ośmio­rni­czek, wię­cej LGBT, wię­cej gada­nia o koście­le, wię­cej modlitw lub też może chcesz siedzieć przy okrą­głym sto­le.

Jeże­li nie chcesz by było Ci wstyd – pole­camy zagło­suj na Nor­mal­ny Kraj. Fir­ma (partia) ta przy­naj­mniej napi­sała, że jest prze­ciwko nie­korzyst­nym zmia­nom w Pol­sce. Raczej nie zape­wni Ci spe­cjal­nych praw tyl­ko dla Cie­bie, ale może zape­wnić, że będzie się nor­mal­nie żyć, cze­go nie można uświad­czyć od 1 stycz­nia 2020 roku. Pewnie mówisz sobie – ale gło­sowa­nie na plan­kton to gło­sowa­nie na PiS – otóż nie – tak jak się to obe­cnie odby­wa jest nie­zgo­dne z kon­sty­tucją. Próg wybor­czy powy­żej 1/460 man­datu jest to próg wybor­czy nie­kon­sty­tucyj­ny. Meto­da licze­nia man­datów meto­dą d'Hond­ta to też nie­kon­sty­tucyj­ny spo­sób licze­nia, bowiem nie zape­wnia on mniej­szo­ściom pro­por­cjo­nal­nego udzia­łu w sta­nowie­niu pra­wa.

Demo­kra­cja to jest doga­dywa­nie się mniej­szo­ści z wię­kszo­ścia­mi i w ten spo­sób sta­nowie­nie pra­wa. Obe­cnie mniej­szo­ści wyci­nane są przez próg wybor­czy, co jest nie­kon­sty­tucyj­ne i nie ma nic wspól­nego z demo­kra­cją. Powin­na zostać wpro­wadzo­na demo­kra­cja bez­pośre­dnia oraz wszel­kie pro­gi wybor­cze powin­ny być zli­kwi­dowa­ne.

Dla­cze­go nie pole­camy gło­sowa­nia na ruch DiP oraz Strajk Przed­się­bior­ców? Z pro­stej przy­czy­ny – sko­ro nie słu­cha­ją oby­wate­li teraz i nie raczą odpo­wiedzieć na ich pyta­nia – tak samo będzie w przy­szło­ści, gdy obej­mą władzę. PiS i KO nie słu­cha­li potrzeb oby­wate­li i w kra­ju jest bardzo źle. Ważniej­si byli maso­ni i ich potrze­by od wła­snych oby­wate­li.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół