Menu

Tag: zyciorys-emocjonalny

Diagnostyka transseksualizmu

Życiorys emocjonalny

Nastę­pnie psy­cho­log może popro­sić o przy­goto­wanie w domu życio­rysu emo­cjo­nal­nego. #Życio­rys emo­cjo­nal­ny można spo­rzą­dzić z uży­ciem kom­pute­ra. Powi­nien zawie­rać imię, nazwi­sko oraz PESEL lub datę urodze­nia oso­by zainte­reso­wanej. Dla dal­sze­go postę­powa­nia (gdy poda­ny jest PESEL) mało istot­ne jest czy oso­ba pod­pisze się imie­niem dotych­cza­sowym, czy wybra­nym. Nale­ży więc to zro­bić – jeże­li psy­cho­log nie żąda ina­czej – według wła­sne­go uzna­nia. Można też pod­pisać się w taki spo­sób: «Anna (Jan) Nowak». Życio­rys emo­cjo­nal­ny powi­nien być pod­pisa­ny na koń­cu (pod­pisu­jąc się imię możesz skró­cić lub też pod­pisać się samym nazwi­skiem czy­tel­nie).

Życio­rys emo­cjo­nal­ny powi­nien co do zasa­dy być spo­rzą­dzo­ny w kolej­ności chro­nolo­gicz­nej. Naj­pierw nale­ży opi­sać dzie­ciń­stwo, czy­li wszys­tko co pamię­tamy i może mieć zna­cze­nie dla spra­wy, zanim zaczę­ło się doj­rze­wanie płcio­we. Opi­sać więc nale­ży wła­sne zacho­wanie i wspo­mnie­nia ze szko­ły pod­sta­wowej i przed­szko­la (jeże­li pamię­tasz ten okres), pre­fero­wane zaba­wy, chwi­le smu­tku i pła­czu, wła­sne usto­sun­kowa­nie do zabaw z dzie­wczy­nami lub chło­paka­mi. W życio­rysie emo­cjo­nal­nym nie opi­sujesz tego co jest nie­istot­ne (np. zdo­bytych ocen w szko­le). Jeże­li to wystę­powa­ło, warto też opi­sać przy­pad­ki «pod­kra­dania» rze­czy mat­ce, rodzeń­stwu lub ojcu celem ubra­nia się ich rze­czy lub uży­cia ich kosme­tyków – opi­sać wte­dy nale­ży też wła­sne prze­życia z tym zwią­zane oraz reakcję rodzi­ców i wła­sną, gdy zauwa­żyli.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół