Menu

Tag: nagrobek

Pogrzeb i nagrobek osoby transseksualnej

Pole­ceniem jednak może być również:

  • pole­cenie przy­jęcia pod swo­ją opie­kę małżon­ka spad­kobier­cy,
  • kon­tynu­acji pro­wadze­nia kolek­cjo­nowa­nia monet,
  • pole­cenie wysta­wie­nia okre­ślo­nego #nagrob­ka,
  • kon­tynu­acja roz­woju opro­gra­mowa­nia, któ­re spad­koda­wca spo­rzą­dził,
  • w przy­pad­ku dzie­ci, zobo­wią­zanie do pod­jęcia stu­diów wyż­szych (w pra­kty­ce, ponie­waż wartość doda­na doty­czy tyl­ko spad­kobier­cy, jest to proś­ba, któ­ra nie musi być speł­nio­na),
  • wymia­ny tabli­cy nagrob­nej (i zwró­cenia sta­rej jej wła­ści­cie­lowi) tak, aby zawie­rała imię wska­zane w testa­men­cie, jeże­li zosta­ło w chwi­li spo­rzą­dze­nia poda­ne nie­pra­widło­wo wbrew woli spad­kobier­cy.

Zazwy­czaj oso­ba pocho­wana jest jeszcze zanim doj­dzie do otwar­cia spad­ku i sądo­wego odczy­tania testa­men­tu (ogło­sze­nia testa­men­tu). W tym momen­cie spad­kobier­ca może jedy­nie wska­zać co napi­sano w testa­men­cie, ale czę­sto nie jest sam upra­wnio­ny do pochó­wku (o tym w dal­szej czę­ści arty­kułu). Jednak po zło­żeniu testa­men­tu wraz z pozwem do sądu i uzy­ska­niu wyro­ku, w któ­rym przyj­mie spa­dek z dobrodziej­stwem inwen­tarza, spad­kobier­ca, o ile taki był zapis testa­men­tu, może pły­tę z dany­mi zmar­łego wymie­nić na inną, wska­zaną w testa­men­cie. Pró­by przy­wró­cenia sta­rej pły­ty przez inne oso­by (nie­zgo­dna z wolą w testa­men­cie) będzie przez sądy tra­kto­wana jako prze­stęp­stwo z arty­kułu 262 Kode­ksu kar­nego.

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół