Menu

Tag: kariotyp

Przebieg korekty płci w Polsce

W sytu­acji, gdy posia­dasz pozy­tywną doku­men­tację dia­gno­stycz­ną (psy­cho­log, psy­chia­tra), uda­jesz się na osta­tecz­ną dia­gno­sty­kę do seksu­olo­ga i po pier­wsze table­tki lub zastrzy­ki. Część seksu­olo­gów nie wyma­ga opi­nii psy­cho­logicz­nej przed roz­poczę­ciem tera­pii hor­monal­nej. Równo­legle zle­casz wyko­nanie kario­typu (na wynik cze­ka się oko­ło 6 tygo­dni lub gdy wynik jest nie­pra­widło­wy w sumie 3 mie­sią­ce – po pono­wnym pobra­niu krwi). Seksu­olog, w sytu­acji, gdy masz dia­gno­sty­kę psy­cho­logicz­ną, psy­chia­trycz­ną oraz #kario­typ już wyko­nane, nie powi­nien powstrzy­mywać Cię przed #kore­ktą płci (na przy­kład testem realne­go życia). W takiej sytu­acji wybierz kogoś inne­go. Jego zada­niem jest jedy­nie pro­wadze­nie lecze­nia oraz dia­gno­sty­ka cho­rób zwią­zanych z zabu­rze­nia­mi ze spek­trum inter­seksu­ali­zmu. Inter­seksu­alizm zgo­dnie z ICD‑10 nie jest pod­sta­wą do nie­wyda­nia roz­pozna­nia «trans­seksu­alizm (F64.0)». Jedy­nie nie­pra­widło­wości chro­moso­mal­ne mogą być przy­czy­ną wyda­nia dia­gno­zy «inne zabu­rze­nia iden­tyfi­kacji płcio­wej (F64.8)» w miej­sce dia­gno­zy trans­seksu­ali­zmu. Wbrew obie­gowej opi­nii można być jedno­cze­śnie oso­bą trans­seksu­alną i inter­seksu­alną (oso­bą inter­seksu­alną z dys­forią płcio­wą). U seksu­olo­ga po lecze­niu hor­monal­nym i uzy­ska­niu zmian (jest to też czas na sta­łą zmia­nę ubio­ru), uda­jesz się do sądu. O ile będąc #oso­bą nie­binar­ną w zakre­sie ekspre­sji płcio­wej, możesz ubie­rać się sprze­cznie z «nor­mami płcio­wymi» o tyle, aby łatwiej prze­konać Sąd, ubie­raj się zgo­dnie ze swo­ją iden­tyfi­kacją płcio­wą w obe­cno­ści rodzi­ców oraz do sądu (rodzi­ce są pozwa­nymi w sądzie w tej spra­wie).

Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół