Menu

Tag: dress-code

Przebieg korekty płci w Polsce

  • Ma obo­wią­zek na twój wnio­sek uży­wać for­my gra­matycz­nej męskiej lub żeń­skiej – wg woli wyra­żonej mu pise­mnie (np. wysła­nej listem pole­conym z potwie­rdze­niem odbio­ru i napi­saniem na żół­tej kart­ce, co zawie­ra pismo).
  • Ma obo­wią­zek usza­nować twój ubiór, o ile pasu­je do fir­mowe­go #dress­‑code'u, nie ma jednak obo­wiąz­ku sza­nować ubio­ru nie­zgo­dne­go z dress­‑code'm. Możesz samodziel­nie wybrać, czy zasto­sujesz się do dress­‑code'u męskie­go czy żeń­skie­go. W razie pro­ble­mów możesz powo­łać się na orze­cze­nie Sądu Ape­lacyj­nego w War­sza­wie, sygna­tura akt VI ACa 1460/14.
  • Nie ma obo­wiąz­ku wołać Cię imie­niem innym niż tym, zapi­sanym z dowodzie oso­bistym. Zgo­dnie z zapi­sami Kode­ksu #Pra­cy, ma pra­wo imie­nia uży­wać. Sfor­muło­wania więc mogą więc wyglą­dać tak: «Janie, czy napi­sałaś odpo­wiedź dla spó­łki Are­chi­bosa Ltd.?».
Zamknij Przewiń w górę Przewiń w dół